Szukaj

REGULAMIN sklepu internetowego BlueHeart

z dnia 24.11.2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego BlueHeart dostępnego pod adresem internetowym www.blueheart.pl (dalej: „Sklep”) jest: Adam Szularz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trento Adam Szularz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5321909107, REGON 142387279 (dalej: „Usługodawca”).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2. DEFINICJE

Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.blueheart.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Klient – każdy podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Usługodawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Oferta zakupu – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym.

Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia.

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

3.1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3.2. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień na Produkty, odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne są:

• posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu;

• posiadanie aktywnego konta poczty elektrycznej (e-mail);

• zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

• akceptacja plików cookies.

3.3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

3.5. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.7. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i dokonać ich akceptacji.

§ 4. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

4.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet Umowy Sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

4.2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Sklepie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Sklep prowadzi sprzedaż produktów nowych oraz produktów nowych personalizowanych.

4.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

4.4. Promocje (w tym przeprowadzane poprzez kody rabatowe) na stronie Sklepu mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).

4.5. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, jeżeli Usługodawca nie postanowi inaczej.

4.6. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§ 5. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

5.1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

5.2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, login i hasło, mail oraz akceptacja Regulaminu i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności a następnie wybór przycisku „zarejestruj się”.

5.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.4. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skorzystania przez osobę trzecią Konta lub hasła Klienta.

5.5. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta, poprzez edycję zakładki „Moje konto”.

5.6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej hello@blueheart.pl lub pisemnie na adres: ul. Salamandry 3/12, 03-982 Warszawa.

5.7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta lub wypowiedzieć dostęp do Konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6. ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

6.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta Umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

6.2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

6.3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po ówczesnej rejestracji konta (zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu) lub skorzystanie z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

6.4. W celu złożenia Zamówienia należy:

  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy: klikąć przycisk "Zamawiam", wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu; wybrać rodzaj przesyłki (sposobu dostarczenia Produktu) i opcjonalnie wpisać dane do faktury.

  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  • opłacić zamówienie w określonym terminie.

6.5. Klienta oraz Usługodawcę wiąże cena widniejąca w opisie towaru w chwili składania Zamówienia.

6.6. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności.

6.7. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, cen oraz kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

§ 7. PŁATNOŚĆ

7.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:

a) płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

b) przelew (przedpłata) na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

7.2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również wartość Zamówienia.

7.3. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni kontakt z Blue Media S.A. https://bluemedia.pl/kontakt

7.4. Płatności można dokonywać m. in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

7.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.6. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 8. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

8.1 Przez realizację Zamówienia należy rozumieć wytworzenie towaru, skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

8.2. Zamówienia realizowane będą maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy lub po otrzymaniu od operatora płatności online potwierdzenia zrealizowania płatności lub informacji o pozytywnej autoryzacji karty płatniczej.

8.3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty wykonywane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

8.4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.5. Klient otrzyma od Usługodawcy na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki.

8.6. W przypadku braku płatności za Zamówienie w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail.

8.7. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

8.8. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

8.9. Usługodawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

8.10. Koszty dostawy zależne są od opcji wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia.

8.11. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta” Konsument w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym.

9.2. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe w przypadku zakupu Towarów wykonywanych na zamówienie – personalizowanych lub w jakikolwiek inny sposób wykonywanych według specyfikacji przekazanej przez Klienta.

9.3. Aby zrezygnować z zakupu, Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dostarczyć do Sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie to należy przesłać na adres korespondencyjny lub e-mailem na adres: hello@blueheart.pl.

9.4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta.

9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do odesłania zakupionego produktu wraz z dowodem zakupu na swój koszt, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Zwracany produkt musi być w stanie niepogorszonym – nie może być uszkodzony i nie może nosić śladów użytkowania. Zwroty należy kierować na adres: ul. Salamandry 3/12, 03-982 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

9.6. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może być uszkodzony i nie może nosić śladów użytkowania.

9.7. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne, Sklep zwraca Konsumentowi cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta) w terminie do 14 dni na wskazany rachunek bankowy lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, w przypadku płatności kartą.

§ 10. REKLAMACJE

10.1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

10.2. Produkty oferowane przez Sklep są wykonane z litego drewna, co sprawia, że posiadają naturalne niedoskonałości, m.in. sęki, przebarwienia, zróżnicowaną fakturę.

10.3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

10.4. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik (klik) do niniejszego Regulaminu i wraz z dowodem zakupu przesyła na adres mailowy hello@blueheart.pl.

10.5. W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.

10.6. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

10.7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego Towaru wraz z dowodem zakupu na wskazany przez Usługodawcę adres.

10.8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

10.9. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Usługodawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Usługodawca obniży cenę Towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego Ceny.

10.10. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Usługodawcy reklamowanego Towaru.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sklep Internetowy może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

11.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

11.4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

11.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

11.6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności.

Koszyk

Koszyk jest pusty :-(

Wybierz coś dla siebie

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj